تبلیغات
علوم آزمایشگاهی - نمونه گیری تست های مختلف
 
علوم آزمایشگاهی
خاک شد هر که بر این خاک زیست / خاک چه داند که در این خاک کیست / سرانجام که باید در خاک رفت / خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت
نمونه گیری تست های مختلف
   نمونه گیری جهت تستهای آنزیمی :

كلیه تستهای  آنزیمی SGOT , SGPT, CPK , CKMB ,LDH, Aldolase , Lipase , Amylase , Gamma GT , ACE   برروی نمونه سرم ویا پلاسمای گرفته شده بر روی EDTA  قابل انجام می باشند ولیكن دو تست ALP, ACP فقط بر روی نمونه سرم قابل انجام می باشند . همچنین آزمایش Colinestrase  تنها برروی نمونه  خون كاملی كه  بر روی EDTA  گرفته شده باشد قابل انجام است .

جهت آزمایش ACP   چنانچه آزمایش قرار است بسرعت انجام گردد نمونه خون كامل بیمار راداخل یخچال گذاشته تا كاملا لخته شود (حدود یك ساعت ) سپس آنرا سانتریفوژ نموده آزمایش را سریعا برروی سرم انجام دهید .  چنانچه آزمایش با تاخیر انجام می گردد  سرم را كاملا فریز نمایید ویا  1 ml  از سرم را با 10  میكرو لیتر اسید استیك 0.1%  اسیدی نمایید . بعلت افزایش قابل توجه اسید فسفاتاز بطور كاذب در نمونه های همولیز  لطفا از ارسال چنین نمونه هایی خودداری فرمایید .

· نمونه گیری جهت تستهای Lipid Profile  :

 كلیه تستهایTotal Lipid  , Total Cholesterol , Triglycerides , ApoA1, ApoB , Lp (a) برروی نمونه سرم ویا پلاسمای گرفته شده بر روی EDTA  قابل انجام می باشند ولیكن تست های  HDL  و LDL  فقط برروی نمونه سرم و یا پلاسمای گرفته شده بر روی هپارین قابل انجام می باشند .

· نمونه  گیری جهت تستهای Anemia :

كلیه تستهای, Folic acid Transferrin , TIBC ,Ferritin,Vit B12  ,  Haptoglobin  برروی نمونه سرم ویاپلاسمای گرفته شده برروی  EDTA قابل انجام بوده ولیكن دوتست  Iron و  Zn فقط برروی سرم قابل انجام می باشند. لطفاجهت نمونه گیری برای تست های Iron و Zn  فقط ازویالهای یكبارمصرف نو  بدون هرگونه الودگی استفاده شودوسرم بیماررا درویالهای پلاستیكی شفاف و نو نگهداری نمایید. ازانجاییكه مقدار اهن خون درطی روزتغییر مینماید بدین شكل كه در صبح ماكزیمم ودر هنگام شب مینیمم می باشدلذا توصیه می گردداندازه گیری اهن برروی نمونه اوایل صبح انجام گردد.                                                                         جهت ازمایش Hb electrophoresis كه دراین مركزبجای ان روش  HPLCانجام میگرددفقط نیاز به  2mlخون كامل بیمار كه برروی EDTA گرفته شده می باشد. لطفاازارسال نمونه های همولیزویانمونه هایی كه درحالت غیرهموژن جدا گردیده اندخودداری نمایید. جهت ارسال نمونه های خون كامل ترجیحا از ویالهای استاندارد حاوی ضدانعقاد K3 EDTA  مایع با نسبت مناسب استفاده نمایید و از ارسال نمونه داخل ویالهای غیر استاندارد نظیر شیشه های پنی سیلین و یا لوله های با درب نامناسب و بكار بری EDTA  خشك با نسبت های نامناسب و همچنین بكاربری پارافیلم جهت بستن درب لوله ها جدا خودداری نمایید .

·  جهت انجام آزمایش سرب (Pb )  Lead   نیز  2 ml  خون كامل بیمار را كه بر روی EDTA  گرفته شده است ، ارسال نمایید.  

·  نمونه گیری جهت تستهای پروتئین :

 آزمایشات Total protein,Albumin,Globulinبرروی نمونه سرم ویا پلاسمای گرفته شده بر روی EDTA قابل انجام می باشند.

  ازمایش پروتئین بنس جونزبرروی نمونه ادرار صبحگاهی و ترجیحا  24 ساعته  انجام میگردد.

 آزمایش پروتئین ادرارنیزبرروی نمونه ادرار24ساعته  انجام میگرددكه طریقه جمع اوری ان طی فرم شماره F-34  به بیمار اعلام می گردد. چنانچه ادرار 24ساعته جهت اندازه گیری مقدار پروتئین جمع اوری می گردد نیازی به افزودن نگهدارنده نداشته وتنها كافیست كه ظرف انرا داخل یخچال ویا در یك مكان خنك نگهداری نمود.در غیر اینصورت 20 gr  پودر اسید بوریك بعنوان نگهدارنده به ظرف اضافه گردد .

ازمایش میكروالبومین برروی نمونه ادرار12 ساعته شبانه ویا 24 ساعته (بنابه درخواست پزشك )صورت می گیرد. طریقه جمع آوری ادرار 12ساعته شبانه طی فرم شماره  F-33 به بیمار اعلام می گردد.

به هنگام در خواست آزمایش  CSF Protein Electrophoresis  چنانچه تشخیص Oligoclonal Band (OCB)  نیز مد نظر باشد می بایست علاوه بر نمونه  CSF  سرم بیمار نیز جهت اندازه گیری همزمان IgG   ارسال گردد .

·   نمونه گیری جهت تستهای TDM :

 كلـیه تستهای   Phenobarbital, Phenytoin, Carbamazepin ,Valproic acid, Digoxin,Primidone, Lamotrigin   و   Ethosuximide   برروی نمونه سرم ویا پلاسمای گرفته شده بر روی  EDTA قابل انجام می باشند ولیكن تست   Lithium  فقط بر روی نمونه سرم قابل انجام بوده و جهت  Cyclosporin  نیز مقدار  2 ml  خون كامل بر روی  EDTA  گرفته (همانند ‍CBC  ) و چنانچه ازمایش تا قبل از یك هفته انجام گردد این نمونه در دمای یخچال قابل نگهداری است . جهت نگهداری طولانی مدت نمونه سیكلوسپورین میبایست خون كامل را درداخل فریزرقرار دهیم .

جهت ازمایش  Phenobarbital و  Phenytoin و Ethosuximide  برای نمونه گیری زمان خاصی لازم نیست ولیكن در مورد فنو باربیتال بالغین میبایست از 25  روز قبل و اطفال 15 روز قبل دارو مصرف كرده باشند ودر مورد فنی توئین بیمار میبایست از یك هفته قبل دارو مصرف كرده باشد. همچنین در مورد اتوسوكسیماید بیمار می بایست حداقل از دو هفته قبل دارو مصرف كرده باشد .

جهت ازمایش  Carbamazepin , Valproic acid , Primidone نمونه گیری بلافاصله قبل ازاخرین دوز دارو صورت میگیرد.بااین شرط كه درمورد كاربامازپین بیمار حداقل ازیك هفته قبل و در مورد والپروئیك اسید حداقل از سه روز قبل ودر مورد پریمیدون حداقل از دو روز قبل دارو مصرف كرده باشد.

جهت ازمایش Digoxin  نمونه گیری درزمان 24-8 ساعت پس از اخرین دوز دارو صورت میگردد.در صورتیكه بیمار حداقل بمدت یكماه دارو مصرف كرده باشد.

جهت تست Cyclosporin  نمونه گیری دقیقا در زمان مشخص شده توسط پزشك انجام می گرددو عمدتا بصورت ناشتا و دو ساعت پس از مصرف دارو انجام می گردد .

جهت ازمایش  Lithium نمونه گیری 12 ساعت پس از دوز شبانه انجام می گردد در صورتیكه بیمار حداقل از یك هفته قبل دارو مصرف كرده باشد.

· نمونه گیری جهت الكترولیت ها :

 كلیه تستهای این بخش از قبیل Na , K , Mg, Cl , Ca  فقط بر روی نمونه سرم قابل انجام می باشند .  بدلیل اهمیت این تستها وهمچنین مقادیر بسیار پایین آنها لازم است تا نمونه خون بیمار را در ویال نووبدون هر گونه آلودگی ریخته وسرم آن را پس از جدا نمودن داخل ویالهای نو بریزیم .  لطفا از ارسال نمونه های فیبرینه و یا حاوی خون جدا خوداری نمایید .

 در مورد تست كلر از آنجاییكه پس از صرف غذا مقدار آن كاهش می یابد توصیه می گردد تا در حالت ناشتا خونگیری شود . در مورد كلسیم نیز بیمار ترجیحا ناشتا باشد وهمچنین از بستن بیش از حد گارو بر روی دست بیمار خودداری نمایید چرا كه این امر منجر به افزایش كاذب كلسیم سرم در حد 0.5-1.0  میلیگرم در دسی لیتر می شود.

·نمونه گیری جهت HbA1C  :

 جهت آزمایش هموگلوبین گلیكوزیله كافیست كه 2 ml  از خون بیمار را برروی ضد انعقاد EDTA  (همانند CBC ) بگیریم . لازم بذكر است كه جهت نمونه گیری این آزمایش ناشتا یی لزومی نداشته ودر هر وضعیتی می توان از بیمار خون گرفت .

· نمونه گیری جهت Lactate , Ammonia  :

  این دو آزمایش فقط بر روی نمونه پلاسمای هپارینه ویا EDTA  قابل انجام بوده و در ضمن نمونه پلاسما می بایست ظرف كمتر از نیم ساعت ارسال ویا در  فریزر (20- )درجه نگهداری شود . در مورد آمونیاك لازم است تا نمونه گیری در یك محیط با هوای كاملا تمیز وعاری از دود سیگار انجام گردد .

· نمونه گیری جهت Cardiac Markers  :

 تستهای CKMB , Homocystein  بر روی سرم ویا پلاسمای گرفته شده بر روی EDTA  قابل انجام می باشند ولیكن تستهای Myoglobin , Troponin I   فقط برروی نمونه سرم انجام پذیر بوده وبه هیچ وجه نباید از پلاسمای EDTA  جهت آنها استفاده نمود .

·  نمونه گیری جهت Copper , Ceruloplasmin  : این آزمایشات برروی نمونه سرم ویا پلاسمای هپارینه قابل انجام می باشند .

· آزمایش Vitamin C Ascorbic Acid,Vitamin A Retinol  Vitamin E a- Tocopherol  در حالت ناشتا و برروی نمونه سرم قابل انجام است .  در مورد ویتامین E,A  نمونه ارسالی می بایست دور از نور نگهداری شود .

 

·دستورالعمل نمونه گیری ادرار جهت انجام تستهای بیوشمیایی :

 نمونه های ادراری كه در آمایشگاه جهت انجام تستهای بیوشمیایی جمع آوری می شوند بر حسب نوع آزمایش در خواستی به چهار گروه ذیل تقسیم می گردند .

گروه اول : نمونه ادرار تصادفی (Random )  : اگر چه همانطور كه از عنوان آن مشخص می گردد كه این نمونه ها را    می   توان بصورتی كاملا تصادفی جمع آوری نمود ولیكن حتی الامكان بدلیل آنكه غلظت مواد شیمیایی در نمونه های صبحگاهی بیش از سایر زمانهاست ، جمع آوری نمونه ادرار صبحگاهی بر جمع آوری نمونه اتفاقی و كاملا تصادفی ارجح است . آزمایشات مربوط به این گروه عبارتند از :

Amino Acid Chromatography

Phenylalanin- Thyrosin - Cysteine -PKU

MPS - MSUD

Reducing Substances Chromatography

Delta Aminolevulinic Acid (DALA )          (نمونه ادرار داخل ظرف تیره نگهداری شود )

Bence Jones Protein

Urea- Creatinin- Ca- Ph- Uric acid- Na- K- Cl- Mg- Oxalate - Citrate (بنا به در خواست پزشك )  

Glucose (Qualitative )

Protein ( Albumin )  & Protein Electrophoresis

Osmolality   (نمونه ادرار فریز گردد )

 

در ارتباط با این گروه لازم بذكر است كه جهت هیچ یك از آزمایشات فوق نیازی به ماده نگهدارنده وجود ندارد.

گروه دوم :  نمونه ادرار 2 ساعته  : جهت انجام آزمایش آمیلاز  ادرار لازمست بیمار ابتدا مثانه خود را كاملا تخلیه نموده و تمامی ادرار خود را دور بریزد و در طی دو ساعت پس از آن كلیه ادرار خود را داخل ظرف مخصوص ،   جمع آوری نموده و به آزمایشگاه تحویل نماید . جهت این  نمونه نیز نیازی به ماده نگهدارنده وجود ندارد .

گروه سوم : نمونه ادرار 12 ساعته شبانه :  جهت انجام آزمایش میكرو آلبومین بر روی نمونه ادرار 12 ساعته شبانه ، به  بیمار توصیه   می گردد تا هنگام شب در ساعت معینی (مثلا 7 شب ) ادرار كرده و آنرا مطابق معمول دور بریزد و دقیقا از این ساعت جمع آوری ادرار را اغاز نموده و در تمامی دفعات تخلیه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهد و فردا صبح درست 12 ساعت پس از ساعتی كه شب قبل ادرار خود را دور ریخته است ،مثانه خود را بطور كامل تخلیه نموده و ادرار را داخل ظرف بریزد  ( ساعت 7 صبح) و در طول این 12 ساعت به هیچ وجه قطره ای از ادرار را دور نریزید و در طول مدت نمونه گیری ظرف ادرار را در محل خنك نگهداری نماید و در پایان آنرا به آزمایشگاه تحویل دهد .  جهت این نمونه نیازی به ماده نگهدارنده وجود ندارد .

گروه چهارم : نمونه ادرار 24 ساعته : جهت جمع آوری این نمونه به بیمار توصیه  می گردد تا هنگام صبح در ساعت معینی ادرار كرده و انرا مطابق معمول دور بریزد و دقیقا ازآن ساعت جمع آوری ادرار را آغاز نموده و در تمامی دفعات ، تخلیه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهد و درست در ساعتی كه روز قبل ادرار را دور ریخته است مثانه خود را بطور كامل تخلیه نموده و آنرا داخل ظرف بریزد . در طول این 24 ساعت به هیچ وجه قطره ای از ادرار خود را دور نریزد .      

·  در مورد تست VMA  به بیمار توصیه شود كه طی 72 ساعت قبل از نمونه گیری و همچنین در طول مدت نمونه گیری از مصرف مواد غذایی حاوی وانیل از قبیل قهوه ، شكلات ، موز و چای خودداری نماید .

 

·         جهت نمونه های ادرار حداقل 10 سی سی (ترجیحا 50-40 سی سی )  از نمونه را در ظروف استاندارد نظیر لیوان های جمع آوری ادرار پلاستیكی نو ریخته  و پس از حصول اطمینان از محكم بودن درب آن و عدم امكان نشتی از آن ارسال  نمایید . خواهشمند است از ارسال نمونه های ادرار داخل ظروف غیر استاندارد نظیر قوطی های پلاستیكی متفرقه همچون ظروف پلاستیكی مربوط به كیت های مختلف جدا خودداری نمایید .

 

· به هنگام ارسال نمونه های ادرار حجم دار ( 2 ساعته ، 12 ساعته و یا 24 ساعته ) میزان حجم كلی نمونه را در فرم مربوطه قید نمایید . در غیر اینصورت نتایج بصورت غلظت در واحد حجم گزارش خواهد شد و محاسبه نهایی جواب بر عهده آزمایشگاه ارسال كننده خواهد بود .  

 

ارسال نمونه سنگ جهت آنالیز :

·كلیه نمونه های سنگ را داخل ظروف پلاستیكی مناسب (بعنوان مثال قوطی مدفوع ) وبا ذكر محل آن ( كلیه ، لگنچه ، كیسه صفرا  و غیره ) ارسال نمایید . لطفا از ارسال نمونه سنگ داخل دستمال كاغذی ، كاغذ ویا ظروف غیر معمول خودداری نمایید .

نوع مطلب : آزمایش، دانستنیها، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1397/09/15 04:40

You actually said that superbly!
click here take cialis cilas cialis online napol cialis taglich venta cialis en espaa generico cialis mexico callus generic cialis with dapoxetine we like it cialis price cialis venta a domicilio
1397/09/13 23:32

Truly loads of great advice.
cialis 100 mg 30 tablet usa cialis online effetti del cialis precios de cialis generico cialis coupons miglior cialis generico cialis 20mg estudios de cialis genricos cialis pills tadalafil tablets
1397/09/13 12:32

With thanks! I enjoy this.
best generic drugs cialis cialis 10 doctissimo generic cialis at walmart warnings for cialis cialis official site generic cialis review uk cialis dosage recommendations cialis patent expiration pastillas cialis y alcoho prezzo di cialis in bulgaria
1397/09/12 00:40

You actually explained this adequately.
cialis dosage amounts price cialis per pill tadalafil 5mg wow cialis 20 5 mg cialis coupon printable where do you buy cialis cialis for sale cialis generic availability 200 cialis coupon safe site to buy cialis online
1397/09/11 00:36

Truly a lot of valuable info.
cost of cialis cvs cialis generico generic cialis with dapoxetine link for you cialis price viagra vs cialis enter site very cheap cialis cialis generico lilly trusted tabled cialis softabs dosagem ideal cialis cialis generic availability
1397/09/10 11:23

You stated it well!
viagra vs cialis vs levitra cialis per paypa cialis per paypa cialis therapie cialis italia gratis deutschland cialis online cialis uk next day recommended site cialis kanada generic cialis 20mg tablets cialis dosage recommendations
1397/09/10 00:07

Effectively expressed without a doubt! !
cialis savings card cialis et insomni cialis prices cialis for sale in europa cialis 20 mg generic cialis with dapoxetine non 5 mg cialis generici tadalafil tablets recommended site cialis kanada we use it cialis online store
1397/09/9 12:34

Information effectively applied!!
we use it 50 mg cialis dose only now cialis 20 mg cialis 5 mg effetti collateral cialis professional yohimbe cialis 20 mg effectiveness cost of cialis cvs cialis generic availability cialis generico preis cialis 20mg schweiz cialis daily
1397/09/9 01:01

You have made your position quite clearly.!
dose size of cialis only now cialis 20 mg cialis price thailand cialis italia gratis prix de cialis cialis pas cher paris cialis rezeptfrei generic cialis 20mg uk what is cialis price cialis per pill
1397/09/8 13:40

Thank you, Numerous information.

cialis for daily use online prescriptions cialis cialis professional from usa il cialis quanto costa enter site very cheap cialis cialis online deutschland cialis patentablauf in deutschland acquisto online cialis interactions for cialis cialis free trial
1397/09/7 12:55

Cheers. Helpful information.
cialis tablets cialis dose 30mg tadalafil generic cialis great britain ou trouver cialis sur le net price cialis per pill cialis et insomni generic cialis review uk low dose cialis blood pressure rx cialis para comprar
1397/07/19 02:34

Fantastic material. With thanks.
levitra online buy levitra vardenafil 20mg buy 10 mg levitra levitra 20mg buy levitra 10mg vardenafil levitra 10 mg prezzo levitra buy 10 mg levitra
1397/07/7 23:56

With thanks! I like this!
purchasing cialis on the internet cialis name brand cheap comprar cialis navarr cialis dose 30mg buy cialis uk no prescription cialis e hiv cialis tablets for sale venta de cialis canada estudios de cialis genricos cialis with 2 days delivery
1397/07/7 20:32

Thank you! A good amount of material!

cialis pas cher paris rx cialis para comprar cialis taglich buy cialis precios cialis peru dosagem ideal cialis cialis without a doctor's prescription acquistare cialis internet cialis qualitat chinese cialis 50 mg
1397/06/28 16:04

Nicely put, Regards!
buying brand cialis online wow cialis tadalafil 100mg cialis qualitat cialis generico in farmacia cialis side effects dangers walgreens price for cialis cialis diario compra cialis for sale south africa what is cialis estudios de cialis genricos
1397/06/13 01:53

Whoa tons of superb tips!
how to buy viagra online without prescription viagra online pharmacy uk where can i buy viagra rx viagra online where can i buy viagra without prescription viagra cheap no prescription how much is viagra generic viagra pharmacy viagra online without cheap viagra uk
1397/06/11 23:49

You actually revealed it terrifically!
cialis purchasing order cialis from india cialis 20 mg best price cialis canada on line i recommend cialis generico achat cialis en suisse cialis alternative how to purchase cialis on line cialis price thailand cialis tadalafil
1397/05/23 01:49

Valuable postings. Appreciate it.
viagra without presc uk buy viagra uk cheap buy pfizer viagra tadalafil cheapest viagra online pharmacy where can u buy viagra price for viagra buy viagra online at buy herbal viagra where can i buy viagra safely online
1397/05/21 20:37

You have made your position extremely well.!
venta de cialis canada where do you buy cialis generic for cialis how much does a cialis cost cialis rezeptfrei sterreich cialis preise schweiz legalidad de comprar cialis buy cialis online generic cialis tadalafil where to buy cialis in ontario
1397/05/20 11:35
To continue your route to total freedom as well as actual cures for early ejaculation visit now.
There's a fear among many individuals regarding using male improvement drugs to enhance their intercourse percentage.
It does not mean that you're homosexual if you enjoy the sense when your prostate has
stimulated.
1397/03/7 00:55

Whoa plenty of valuable facts.
cialis tablets pastillas cialis y alcoho tadalafil 20 mg cuanto cuesta cialis yaho cialis herbs cialis 5 mg scheda tecnica cialis sicuro in linea cialis prezzo in linea basso the best site cialis tablets buy cheap cialis in uk
1397/02/7 17:31

This is nicely said! !
online cialis cialis canada enter site very cheap cialis generic cialis in vietnam tadalafil 10 mg cialis super acti cialis online napol buying cialis on internet cialis daily prix de cialis
1397/02/4 01:49

Truly many of wonderful tips!
how to buy viagra buy viagra now order sildenafil online uk cheap viagra online uk where can you purchase viagra buy viagra now online sildenafil usa buy generic viagra online usa price on viagra buying viagra online from canada
1397/01/17 17:34

Nicely put, Many thanks.
cialis 30 day trial coupon cialis for sale south africa cialis for daily use rx cialis para comprar dosagem ideal cialis cialis with 2 days delivery prices for cialis 50mg cialis 20 mg cost il cialis quanto costa are there generic cialis
1396/12/27 21:34

Thanks a lot! Awesome information.
acheter cialis meilleur pri cialis generic estudios de cialis genricos cialis for sale in europa cialis online deutschland cialis for sale in europa cialis cuantos mg hay cialis generic tadalafil buy achat cialis en itali cialis qualitat
1396/12/15 21:38
سلام من می دانم این موضوع خالی است، اما از اینکه می دانستم هر چیزی می دانستم تعجب کردم
ویدجت من می توانم به وبلاگ من که به طور خودکار صدای جیر جیر من جدیدترین اضافه کنید
به روز رسانی توییتر من برای مدت زمان زیادی به دنبال پلاگین هایی مانند این هستم
امیدوار بود شاید شما تجربه ای با چیزی شبیه داشته باشید
این. لطفا به من اطلاع دهید اگر به هر چیزی برسید.

من واقعا از وبلاگ شما خوشم می آید و منتظر به روز رسانی های جدید خواهم بود.
1396/10/29 06:54
من واقعا دوست دارم وب سایت شما.. رنگ های بزرگ و تم.
آیا این سایت را خودتان ساخته اید؟ لطفا به عنوان من در حال برنامه ریزی برای ایجاد سایت خود من می خواهم پاسخ دهید
برای پیدا کردن جایی که شما این را از یا آنچه که موضوع نامیده می شود.
کودوس!
1396/09/17 22:26
This is the right webpage for anyone who hopes
to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).

You certainly put a brand new spin on a topic that has been written about for
decades. Excellent stuff, just excellent!
1396/08/17 22:24
همه چیز چیه، اینجا هر کس این دانش را به اشتراک می گذارد
لذا خواندن این صفحه وب لذت بخش است و هر روز از این وب سایت بازدید می کنم.
1396/07/5 19:30
The results you use by performing these Natural Male Enhancement Exercises are permanent
and therefore the ratio of men who select increasing their manhood naturally is
increasing day by day. The best approach for a penile size dilemma
is to take the reality and find a solution. Natural supplements
like Vimax pills can be employed for improving the length and girth of the male organ.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :