تبلیغات
علوم آزمایشگاهی - تعیین گروه خونی ABO به روش لوله ای
 
علوم آزمایشگاهی
خاک شد هر که بر این خاک زیست / خاک چه داند که در این خاک کیست / سرانجام که باید در خاک رفت / خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت

گروه بندی دقیق از اصول اولیه برای انتخاب خون سازگار می باشد ، لذا تعیین گروه خون باید به دو روش سلولی و سرمی همزمان انجام گیرد.

در گروه بندی سلولی ( Cell type=forward typing)  نوع آنتی ژن موجود در سطح گلبول های قرمز تعیین می گردد و در گروه بندی سرمی (Back type = reverse typing) آنتی بادی های طبیعی ) (AntiA , AntiB در سرم مشخص می شوند ، در نهایت نتیجه هر دو روش باید مطابقت داشته باشد در غیر اینصورت بررسی های بیشتر ضروری است .

 

تعیین گروه سلولی ( Cell type )

 

1. چهار عدد لوله را بصورت D,AB,B,A مشخص كنید .

2. در هر لوله یك قطره از آنتی سرمهای مربوطه را بریزید .

3. در هر یك از لوله ها یك قطره از سوسپانسیون 5ـ3% گلبول قرمز بیمار را اضافه نمائید .

( نمونه خون می تواند به صورت لخته یا در ماده ضد انعقاد جمع آوری شده باشد ، برای تهیه رقت 5ـ3% ، نمونه را سه بار با سرم فیزیولوژی شستشو داده و در نهایت مقداری سرم فیزیولوژی اضافه گردد تا گلبول های قرمز به رقت 5ـ3%   برسند ، برای تأیید رقت سوسپانسیون می توان از دستگاه میكرو هماتوكریت استفاده كرد .)

4. لوله ها را به آرامی تكان دهید ، سپس بمدت 30 ثانیه با دور 3400 دور در دقیقه (g1000) سانتریفوژ نمائید ( ترجیحاً با استفاده از سروفیوژ )

5. لوله ها را در مقابل نور از نظر آگلوتیناسیون بررسی كنید .

هرگونه آگلوتیناسیون یا همولیز مؤید واكنش مثبت می باشد ، در غیر اینصورت واكنش منفی بوده  كه باید حتماً از نظر میكروسكوپی نیز كنترل شود .

نكته 1: در روش سل  تایپ ، همیشه ابتدا آنتی سرمها داخل لوله ها ریخته شود و سپس كلیه لوله ها از نظر ریختن آنتی سرمها كنترل گردد .

نكته 2 : روش خواندن آگلوتیناسیون : بعد از بیرون آوردن لـولـه هـا از سـروفیوژ ، لوله را كج كرده و به آرامی حركت می دهیم تا گلبول های چسبیده شده به ته لوله جدا شوند و سپس شدت واكنش را قرائت می كنیم .

 

تعیین گروه سرمی ( Back type )

1. سه عدد لوله را بصورت A و B و O مشخص كنید .

2. یك قطره از سرم بیمار را در هر لوله بریزید ( لوله ها باید از نظر ریختن سرم كنترل شوند )

3. یك قطره از سوسپانسیون 3 تا 5 درصد گلبول قرمز A Cell  و B Cell  و O Cell را جداگانه در لوله های مربوطه اضافه نمائید .

_ سوسپانسیون A Cell : مخلوطی از گلبول های قرمز حداقل 2 فرد با گروه خون A می باشد .

_ سوسپانسیون B Cell : مخلوطی از گلبول های قرمز حداقل 2 فرد با گروه خون B می باشد .

_ سوسپانسیون OCell : برای تهیه O cell گلبول های قرمز حداقل 1 فرد با گروه خون O استفاده می شود . درتعیین گروه بندی سرمی استفاده از Ocell الزامی نمی باشد ولی آنتی بادی های نامنظم كه در دمای اتاق فعال هستند با این روش شناسایی می شوند .

1) سوسپانسیونهای گلبولهای O,B,A توسط پرسنل بانك خون تهیه می شوند .

2) به آرامی محتویات لوله ها را مخلوط كنید و سپس به مدت 30 ثانیه در دورrpm 3400 با سروفیوژ سانتریفوژ كنید .

3) لوله ها را  در مقابل نور به ملایمت تكان داده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی نمایید .

4) درصورت هماهنگی و همخوانی بین Back type , Cell type نتیجه گروه خون را می توان گزارش نمود .

 

آزمایش DU

در مواردیكه نتایج حاصل از آزمایش ، Rh منفی است و نیز در واكنشهای ضعیف میكروسكوپی به آزمایش DU مبادرت می شود .

 

روش آزمایش :

1- یك قطره از آنتی سرم D و یك قطره از سوسپانسیون 5ـ3 درصد از گلبولهای قرمز بیمار را در یك لوله آزمایش ریخته و مخلوط نمائید .

2- لوله را به مدت 60ـ45 دقیقه در بن ماری 37 درجه سانتی گراد قرار دهید .

3- پس از خاتمه زمان مذكور ، لوله را سه مرتبه با سرم فیزیولوژی شستشو داده و بار آخر محلول رویی را خالی كرده و یك قطره آنتی هیومن به آن اضافه كنید و 30 ثانیه در دورrpm  3400  سانتریفوژ كنید .

4- لوله را در مقابل نور به ملایمت تكان داده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی كنید ، موارد منفی را با میكروسكوپ كنترل نمائید ، نتایج منفی را می توان با استفاده از گلبول های قرمز حساس شده تأیید نمود .

 

اشكالات و علل بروز خطا در گروه بندی ABO

عوامل بروز خطا در گروه بندی سیستم ABO به  دو بخش عمده تقسیم می شوند :

الف ـ عوامل مرتبط با آنتی ژن یا آنتی بادی

ب ـ عوامل تكنیكی

 

الف ـ عوامل مرتبط با آنتی ژن یا آنتی بادی

این عوامل شامل 4 گروه اصلی زیر می باشد :

 

1) كاهش و یا فقدان ایزو آگلوتینین :

كاهش یا فقدان آنتی كرهای گروه خونی در گروه بندی سرمی منعكس شده كه علل عمده آن عبارتند از :

الف ) ضعف یا نقصان طبیعی آنتی كرهای گروه خونی ، در نوزادان ( قبل از شش ماه ) و افراد مسن و نیز افراد مبتلا به دیس پروتئینمی و هیپوگاماگلبولینمی ( لوسمی ها و لنفوم )

ب ) بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی ، انجام شیمی درمانی و استفاده از داروهای مهاركننده ایمنی

ج ) كیمریسم (Chimerism) : مخلوط دو نوع مختلف از گلبول های قرمز در یك فرد كه بدنبال تزریق خون قبلی ، تعویض خون نوزادان ، انتقال خون جنین به مادر هنگام زایمان و پیوند مغز استخوان و انواع نادر ارثی  پدید می آید .

 

2) تضعیف یا فقدان آنتی ژنهای گروه خونی :

تضعیف یا فقدان آنتی ژنهای A یا B و یا هردو از عوامل دیگر ناهماهنگی در گروه بندی سلولی و سرمی به شمار می رود كه در گروهبندی سلولی منعكس می شود و علل عمده آن :

·               تغییرات كمی و كیفی آنتی ژن در لوسمی ها و تومورهای بدخیم

·               غلظت بالای آنتی ژنهای (B,A)محلول در سرم  در بیماریهایی مثل كارسینوم معده و پانكراس

·               گروه های فرعی  Aیا B

 

3) واكنش های غیرمنتظره در گروه بندی مستقیم :

·             تغییر ماهیت گلبولهای قرمز توسط آنزیم های باكتریایی (acquired B Antigen)

·             پلی آگلوتیناسیون ( ظاهر شدن آنتی ژن مخفی T در عفونت های باكتریایی و آگلوتیناسیون گلبولهای قرمز با سرم تمامی افراد )

·               آنتی كر ضد Acriflavin ( ماده رنگین در آنتی سرم B ) كه موجب آگلوتیناسیون كاذب با گلبولهای قرمز B می شود .

 

4) واكنش های غیرمنتظره در گروه بندی معكوس :

·               وجود اتوآنتی بادی های سرد یا گرم كه موجب واكنش در دمای اتاق می شوند .

·               آلوآنتی بادی های مختلف

·               تشكیل رو لو

·               آنتی بادی ضد دارو

 

ب ـ عوامل تكنیكی ایجاد خطا در گروه بندی سیستم ABO  :

شایع ترین علت بروز خطا و ایجاد ناهماهنگی در گروهبندی سلولی و سرمی را عوامل تكنیكی تشكیل می دهند كه رایج ترین آنها عبارتند از :

 

1-     آلودگی ابزار ( لوله ، پیپت و غیره ) معرف ها ( آنتی سرم و سوسپانسیون سلولی ) كه واكنش های مثبت و منفی كاذب را به همراه دارند .

2-          عدم تناسب سرم یا آنتی سرم با سوسپانسیون سلولی ( واكنش منفی كاذب )

3-          عدم توجه به وجود همولیز ( منفی كاذب )

4-          تضعیف یا كاهش تیتر آنتی سرم و كهنه بودن سوسپانسیون سلولی كه واكنش منفی كاذب به همراه دارند .

5-          اشتباهات پرسنل در تعیین هویت بیمار یا معرفها ، عدم استفاده از میكروسكوپ در تأیید نتایج منفینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1397/05/22 23:53

Nicely put, Cheers!
canadian cialis cialis name brand cheap where to buy cialis in ontario cialis generico postepay cialis generico en mexico cialis pills enter site natural cialis prezzo cialis a buon mercato cialis venta a domicilio cialis rezeptfrei sterreich
1397/04/15 22:52
Wһat's ᥙp tо every body, it'ѕ my first pay a quick visit
of thiѕ web site; tһis webb site contains remarkable and actually good infoгmation in support οf readers.
1397/04/8 19:10
I think this is one of the mοst vital infoгmation foг me.
And i am glad reading yoսr article. Βut want to remark ⲟn feᴡ generаl things, The sjte style іs
perfect, the articles іs reɑlly nice : D. Good job, cheers
1397/04/3 03:08
This іs really interesting, You'гe a very skilled blogger.
Ӏ һave joineed your rrss feed andd lοοk forward t᧐ seeking morе оf yoour fantastic post.

Also, I haѵe shared yor site in my social networks!
1397/03/29 16:59
Does yoսr blog һave a contact page? I'm hɑving probⅼems locating it but,
I'ⅾ like tto ѕend yoս an email. I've got somе recommendations for уouг blog yоu might bе interested in hearing.
Eitheг waу, grreat site аnd I lоok foorward to seeiing it improve ⲟvеr tіmе.
1397/03/24 06:44
Vеry nice post. Ι juѕt stumbled ᥙpon yօur blog aand wished
to ѕay tһat I һave tгuly enjoyed surfing aaround yoiur blog posts.
Іn any case I'll be subscribing to your feed ɑnd I hope үou wrote agаin vwry ѕoon!
1397/02/20 13:12

You have made your point!
cialis para que sirve cialis for daily use buy brand cialis cheap cialis authentique suisse acquisto online cialis click now buy cialis brand generic cialis with dapoxetine cialis kaufen bankberweisung cialis pills boards cialis prezzo di mercato
1397/02/18 23:39
Heya i am for the first time here. I found this board and I
to find It really helpful & it helped me out a lot.
I am hoping to provide something back and aid others such as yyou helped me.
1397/02/5 19:33

Seriously a lot of great knowledge!
price on viagra how can i buy viagra online get a prescription for viagra online uk pharmacy viagra buy viagra brand online how do i buy viagra buy viagra cheap uk best place buy viagra online buying viagra uk i want to buy viagra online
1397/02/1 03:21
Cann yyou tell uus mofe about this? I'd ccare to
find out some additional information.
1397/01/18 20:59

You actually suggested that exceptionally well!
brand cialis nl cialis pas cher paris tarif cialis france cialis preise schweiz low dose cialis blood pressure cialis coupons cialis canada purchasing cialis on the internet cialis 200 dollar savings card we recommend cheapest cialis
1397/01/5 04:12

Thanks a lot, Helpful information!
cilas try it no rx cialis cialis 30 day sample cialis without a doctor's prescription cialis prices in england brand cialis nl tadalafil tablets estudios de cialis genricos where to buy cialis in ontario cialis rezeptfrei sterreich
1397/01/2 23:25

Incredible tons of terrific facts.
cialis 30 day trial coupon cialis australia org cheap cialis cialis usa cost does cialis cause gout generic cialis in vietnam deutschland cialis online generic cialis tadalafil enter site natural cialis cialis online
1396/06/17 15:17
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your web site
is wonderful, let alone the content!
1396/05/17 04:01
It's amazing to pay a visit this website and reading the views of all
colleagues on the topic of this paragraph, while I
am also zealous of getting familiarity.
1396/05/14 01:03
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious
what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog
like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet savvy so I'm
not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Appreciate it
1396/02/30 01:01
Hey There. I found your weblog using msn. This is a very neatly written article.
I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
Thanks for the post. I'll definitely return.
1396/02/8 02:55
Hey there! I know this is sort of off-topic however I needed to ask.
Does operating a well-established blog such as yours require a lot of work?
I'm completely new to blogging but I do write in my diary everyday.
I'd like to start a blog so I can easily share my personal experience and views online.
Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers.
Thankyou!
1396/02/7 16:04
Keep this going please, great job!
1396/02/2 23:16
This web site certainly has all the information and
facts I needed about this subject and didn't know
who to ask.
1396/02/2 21:02
What's up it's me, I am also visiting this web site daily, this site is
actually nice and the users are genuinely sharing nice thoughts.
1395/10/28 14:55
1394/03/6 00:34
salam mammon
1393/08/17 22:39
ممنون از توضیحاتتون
خیلی به درد من
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :