تبلیغات
علوم آزمایشگاهی - تعیین گروه خونی ABO به روش لوله ای
 
علوم آزمایشگاهی
خاک شد هر که بر این خاک زیست / خاک چه داند که در این خاک کیست / سرانجام که باید در خاک رفت / خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت

گروه بندی دقیق از اصول اولیه برای انتخاب خون سازگار می باشد ، لذا تعیین گروه خون باید به دو روش سلولی و سرمی همزمان انجام گیرد.

در گروه بندی سلولی ( Cell type=forward typing)  نوع آنتی ژن موجود در سطح گلبول های قرمز تعیین می گردد و در گروه بندی سرمی (Back type = reverse typing) آنتی بادی های طبیعی ) (AntiA , AntiB در سرم مشخص می شوند ، در نهایت نتیجه هر دو روش باید مطابقت داشته باشد در غیر اینصورت بررسی های بیشتر ضروری است .

 

تعیین گروه سلولی ( Cell type )

 

1. چهار عدد لوله را بصورت D,AB,B,A مشخص كنید .

2. در هر لوله یك قطره از آنتی سرمهای مربوطه را بریزید .

3. در هر یك از لوله ها یك قطره از سوسپانسیون 5ـ3% گلبول قرمز بیمار را اضافه نمائید .

( نمونه خون می تواند به صورت لخته یا در ماده ضد انعقاد جمع آوری شده باشد ، برای تهیه رقت 5ـ3% ، نمونه را سه بار با سرم فیزیولوژی شستشو داده و در نهایت مقداری سرم فیزیولوژی اضافه گردد تا گلبول های قرمز به رقت 5ـ3%   برسند ، برای تأیید رقت سوسپانسیون می توان از دستگاه میكرو هماتوكریت استفاده كرد .)

4. لوله ها را به آرامی تكان دهید ، سپس بمدت 30 ثانیه با دور 3400 دور در دقیقه (g1000) سانتریفوژ نمائید ( ترجیحاً با استفاده از سروفیوژ )

5. لوله ها را در مقابل نور از نظر آگلوتیناسیون بررسی كنید .

هرگونه آگلوتیناسیون یا همولیز مؤید واكنش مثبت می باشد ، در غیر اینصورت واكنش منفی بوده  كه باید حتماً از نظر میكروسكوپی نیز كنترل شود .

نكته 1: در روش سل  تایپ ، همیشه ابتدا آنتی سرمها داخل لوله ها ریخته شود و سپس كلیه لوله ها از نظر ریختن آنتی سرمها كنترل گردد .

نكته 2 : روش خواندن آگلوتیناسیون : بعد از بیرون آوردن لـولـه هـا از سـروفیوژ ، لوله را كج كرده و به آرامی حركت می دهیم تا گلبول های چسبیده شده به ته لوله جدا شوند و سپس شدت واكنش را قرائت می كنیم .

 

تعیین گروه سرمی ( Back type )

1. سه عدد لوله را بصورت A و B و O مشخص كنید .

2. یك قطره از سرم بیمار را در هر لوله بریزید ( لوله ها باید از نظر ریختن سرم كنترل شوند )

3. یك قطره از سوسپانسیون 3 تا 5 درصد گلبول قرمز A Cell  و B Cell  و O Cell را جداگانه در لوله های مربوطه اضافه نمائید .

_ سوسپانسیون A Cell : مخلوطی از گلبول های قرمز حداقل 2 فرد با گروه خون A می باشد .

_ سوسپانسیون B Cell : مخلوطی از گلبول های قرمز حداقل 2 فرد با گروه خون B می باشد .

_ سوسپانسیون OCell : برای تهیه O cell گلبول های قرمز حداقل 1 فرد با گروه خون O استفاده می شود . درتعیین گروه بندی سرمی استفاده از Ocell الزامی نمی باشد ولی آنتی بادی های نامنظم كه در دمای اتاق فعال هستند با این روش شناسایی می شوند .

1) سوسپانسیونهای گلبولهای O,B,A توسط پرسنل بانك خون تهیه می شوند .

2) به آرامی محتویات لوله ها را مخلوط كنید و سپس به مدت 30 ثانیه در دورrpm 3400 با سروفیوژ سانتریفوژ كنید .

3) لوله ها را  در مقابل نور به ملایمت تكان داده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی نمایید .

4) درصورت هماهنگی و همخوانی بین Back type , Cell type نتیجه گروه خون را می توان گزارش نمود .

 

آزمایش DU

در مواردیكه نتایج حاصل از آزمایش ، Rh منفی است و نیز در واكنشهای ضعیف میكروسكوپی به آزمایش DU مبادرت می شود .

 

روش آزمایش :

1- یك قطره از آنتی سرم D و یك قطره از سوسپانسیون 5ـ3 درصد از گلبولهای قرمز بیمار را در یك لوله آزمایش ریخته و مخلوط نمائید .

2- لوله را به مدت 60ـ45 دقیقه در بن ماری 37 درجه سانتی گراد قرار دهید .

3- پس از خاتمه زمان مذكور ، لوله را سه مرتبه با سرم فیزیولوژی شستشو داده و بار آخر محلول رویی را خالی كرده و یك قطره آنتی هیومن به آن اضافه كنید و 30 ثانیه در دورrpm  3400  سانتریفوژ كنید .

4- لوله را در مقابل نور به ملایمت تكان داده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی كنید ، موارد منفی را با میكروسكوپ كنترل نمائید ، نتایج منفی را می توان با استفاده از گلبول های قرمز حساس شده تأیید نمود .

 

اشكالات و علل بروز خطا در گروه بندی ABO

عوامل بروز خطا در گروه بندی سیستم ABO به  دو بخش عمده تقسیم می شوند :

الف ـ عوامل مرتبط با آنتی ژن یا آنتی بادی

ب ـ عوامل تكنیكی

 

الف ـ عوامل مرتبط با آنتی ژن یا آنتی بادی

این عوامل شامل 4 گروه اصلی زیر می باشد :

 

1) كاهش و یا فقدان ایزو آگلوتینین :

كاهش یا فقدان آنتی كرهای گروه خونی در گروه بندی سرمی منعكس شده كه علل عمده آن عبارتند از :

الف ) ضعف یا نقصان طبیعی آنتی كرهای گروه خونی ، در نوزادان ( قبل از شش ماه ) و افراد مسن و نیز افراد مبتلا به دیس پروتئینمی و هیپوگاماگلبولینمی ( لوسمی ها و لنفوم )

ب ) بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی ، انجام شیمی درمانی و استفاده از داروهای مهاركننده ایمنی

ج ) كیمریسم (Chimerism) : مخلوط دو نوع مختلف از گلبول های قرمز در یك فرد كه بدنبال تزریق خون قبلی ، تعویض خون نوزادان ، انتقال خون جنین به مادر هنگام زایمان و پیوند مغز استخوان و انواع نادر ارثی  پدید می آید .

 

2) تضعیف یا فقدان آنتی ژنهای گروه خونی :

تضعیف یا فقدان آنتی ژنهای A یا B و یا هردو از عوامل دیگر ناهماهنگی در گروه بندی سلولی و سرمی به شمار می رود كه در گروهبندی سلولی منعكس می شود و علل عمده آن :

·               تغییرات كمی و كیفی آنتی ژن در لوسمی ها و تومورهای بدخیم

·               غلظت بالای آنتی ژنهای (B,A)محلول در سرم  در بیماریهایی مثل كارسینوم معده و پانكراس

·               گروه های فرعی  Aیا B

 

3) واكنش های غیرمنتظره در گروه بندی مستقیم :

·             تغییر ماهیت گلبولهای قرمز توسط آنزیم های باكتریایی (acquired B Antigen)

·             پلی آگلوتیناسیون ( ظاهر شدن آنتی ژن مخفی T در عفونت های باكتریایی و آگلوتیناسیون گلبولهای قرمز با سرم تمامی افراد )

·               آنتی كر ضد Acriflavin ( ماده رنگین در آنتی سرم B ) كه موجب آگلوتیناسیون كاذب با گلبولهای قرمز B می شود .

 

4) واكنش های غیرمنتظره در گروه بندی معكوس :

·               وجود اتوآنتی بادی های سرد یا گرم كه موجب واكنش در دمای اتاق می شوند .

·               آلوآنتی بادی های مختلف

·               تشكیل رو لو

·               آنتی بادی ضد دارو

 

ب ـ عوامل تكنیكی ایجاد خطا در گروه بندی سیستم ABO  :

شایع ترین علت بروز خطا و ایجاد ناهماهنگی در گروهبندی سلولی و سرمی را عوامل تكنیكی تشكیل می دهند كه رایج ترین آنها عبارتند از :

 

1-     آلودگی ابزار ( لوله ، پیپت و غیره ) معرف ها ( آنتی سرم و سوسپانسیون سلولی ) كه واكنش های مثبت و منفی كاذب را به همراه دارند .

2-          عدم تناسب سرم یا آنتی سرم با سوسپانسیون سلولی ( واكنش منفی كاذب )

3-          عدم توجه به وجود همولیز ( منفی كاذب )

4-          تضعیف یا كاهش تیتر آنتی سرم و كهنه بودن سوسپانسیون سلولی كه واكنش منفی كاذب به همراه دارند .

5-          اشتباهات پرسنل در تعیین هویت بیمار یا معرفها ، عدم استفاده از میكروسكوپ در تأیید نتایج منفینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1397/09/16 12:24

Thanks a lot, Loads of data.

cialis 20 mg cut in half cialis baratos compran uk interactions for cialis cialis side effects cialis 30 day sample india cialis 100mg cost cialis billig bulk cialis cialis side effects buy cialis
1397/09/12 20:29

With thanks. Fantastic stuff!
cialis therapie cost of cialis per pill cialis online we recommend cialis info cialis purchasing we choice cialis uk enter site very cheap cialis cialis en mexico precio cialis therapie preis cialis 20mg schweiz
1397/09/12 08:00

This is nicely expressed! .
cialis australian price generic cialis 20mg tablets cialis dosage amounts tadalafil 5mg generic cialis review uk get cheap cialis low dose cialis blood pressure ou trouver cialis sur le net non 5 mg cialis generici costo in farmacia cialis
1397/09/11 20:00

Thank you! I appreciate this.
only now cialis for sale in us generic cialis pro cialis generico postepay price cialis wal mart pharmacy cialis sans ordonnance buy cialis online cialis arginine interactio dosagem ideal cialis achat cialis en itali we use it 50 mg cialis dose
1397/09/11 07:27

Info effectively regarded..
prix de cialis cialis kaufen bankberweisung cialis daily cialis 200 dollar savings card buy cialis online cialis from canada cialis for sale in europa callus cialis 200 dollar savings card cialis billig
1397/09/10 20:14

With thanks! I like it.
cialis diario compra cialis manufacturer coupon cialis kamagra levitra enter site 20 mg cialis cost cialis price in bangalore cialis italia gratis how to buy cialis online usa the best site cialis tablets cialis australia org when can i take another cialis
1397/09/10 07:06

Reliable tips. Cheers!
cialis free trial generic cialis tadalafil sublingual cialis online cialis professional from usa cialis price thailand cialis kaufen wo canadian cialis low dose cialis blood pressure buy brand cialis cheap what is cialis
1397/09/9 19:47

Kudos, Quite a lot of write ups!

cialis dosage recommendations cialis coupon warnings for cialis side effects for cialis cialis wir preise cialis daily new zealand buy cheap cialis in uk cialis uk next day achat cialis en suisse cialis sans ordonnance
1397/09/8 20:50

Great forum posts. Cheers!
cialis generic buy cialis uk no prescription buy cialis online legal cost of cialis per pill cialis en mexico precio tadalafilo viagra vs cialis cialis daily cialis manufacturer coupon only here cialis pills
1397/09/8 09:14

Nicely put, Cheers.
cialis 5 mg para diabeticos side effects for cialis cialis qualitat cialis et insomni cialis generika in deutschland kaufen cialis side effects dangers cialis y deporte cialis dosage recommendations buy cialis online nz order cialis from india
1397/09/7 20:25

Wow tons of terrific material.
wow cialis 20 cialis preise schweiz cialis 05 wow cialis tadalafil 100mg cialis generika in deutschland kaufen cialis for daily use cialis generisches kanada cialis 20 mg cost cialis herbs cialis canada on line
1397/09/7 08:40

Thanks, Lots of data.

cialis qualitat are there generic cialis cialis herbs buy cialis cialis 20 mg effectiveness cialis generika in deutschland kaufen cialis efficacit rezeptfrei cialis apotheke precios de cialis generico callus
1397/07/9 08:13

Kudos! Numerous material.

we choice cialis pfizer india cialis free trial deutschland cialis online cialis rezeptfrei sterreich cialis name brand cheap cialis for sale south africa cialis tablets for sale cialis preise schweiz walgreens price for cialis deutschland cialis online
1397/06/28 05:45

Wonderful postings. Thanks a lot.
cialis purchasing discount cialis opinioni cialis generico dose size of cialis cialis qualitat acquisto online cialis cialis generic availability cialis 100 mg 30 tablet dosagem ideal cialis only here cialis pills
1397/06/17 04:50
Yߋur mode οff explaining ɑll іn tһiѕ piece of writing is ɑctually nice, every one Ьe capable ߋf easily be aware ߋf it, Thanks ɑ lot.
1397/06/13 15:07

Reliable facts. Cheers!
find viagra buy genuine viagra buy viagra cheap prices how to get viagra uk uk sildenafil uk cheap viagra viagra generic online viagra no prescription buy online viagra uk buy generic viagra australia
1397/06/12 12:42

You revealed this fantastically.
buying cialis on internet legalidad de comprar cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis 20 mg cost canadian cialis online cialis cialis tadalafil online cialis dosage recommendations price cialis per pill cialis para que sirve
1397/06/11 20:29

Nicely put. Cheers.
cialis patent expiration venta cialis en espaa cialis venta a domicilio cialis sicuro in linea cialis 5 mg effetti collateral canada discount drugs cialis cialis generico postepay buy cialis uk no prescription generic cialis levitra cialis taglich
1397/05/22 23:53

Nicely put, Cheers!
canadian cialis cialis name brand cheap where to buy cialis in ontario cialis generico postepay cialis generico en mexico cialis pills enter site natural cialis prezzo cialis a buon mercato cialis venta a domicilio cialis rezeptfrei sterreich
1397/04/15 22:52
Wһat's ᥙp tо every body, it'ѕ my first pay a quick visit
of thiѕ web site; tһis webb site contains remarkable and actually good infoгmation in support οf readers.
1397/04/8 19:10
I think this is one of the mοst vital infoгmation foг me.
And i am glad reading yoսr article. Βut want to remark ⲟn feᴡ generаl things, The sjte style іs
perfect, the articles іs reɑlly nice : D. Good job, cheers
1397/04/3 03:08
This іs really interesting, You'гe a very skilled blogger.
Ӏ һave joineed your rrss feed andd lοοk forward t᧐ seeking morе оf yoour fantastic post.

Also, I haѵe shared yor site in my social networks!
1397/03/29 16:59
Does yoսr blog һave a contact page? I'm hɑving probⅼems locating it but,
I'ⅾ like tto ѕend yoս an email. I've got somе recommendations for уouг blog yоu might bе interested in hearing.
Eitheг waу, grreat site аnd I lоok foorward to seeiing it improve ⲟvеr tіmе.
1397/03/24 06:44
Vеry nice post. Ι juѕt stumbled ᥙpon yօur blog aand wished
to ѕay tһat I һave tгuly enjoyed surfing aaround yoiur blog posts.
Іn any case I'll be subscribing to your feed ɑnd I hope үou wrote agаin vwry ѕoon!
1397/02/20 13:12

You have made your point!
cialis para que sirve cialis for daily use buy brand cialis cheap cialis authentique suisse acquisto online cialis click now buy cialis brand generic cialis with dapoxetine cialis kaufen bankberweisung cialis pills boards cialis prezzo di mercato
1397/02/18 23:39
Heya i am for the first time here. I found this board and I
to find It really helpful & it helped me out a lot.
I am hoping to provide something back and aid others such as yyou helped me.
1397/02/5 19:33

Seriously a lot of great knowledge!
price on viagra how can i buy viagra online get a prescription for viagra online uk pharmacy viagra buy viagra brand online how do i buy viagra buy viagra cheap uk best place buy viagra online buying viagra uk i want to buy viagra online
1397/02/1 03:21
Cann yyou tell uus mofe about this? I'd ccare to
find out some additional information.
1397/01/18 20:59

You actually suggested that exceptionally well!
brand cialis nl cialis pas cher paris tarif cialis france cialis preise schweiz low dose cialis blood pressure cialis coupons cialis canada purchasing cialis on the internet cialis 200 dollar savings card we recommend cheapest cialis
1397/01/5 04:12

Thanks a lot, Helpful information!
cilas try it no rx cialis cialis 30 day sample cialis without a doctor's prescription cialis prices in england brand cialis nl tadalafil tablets estudios de cialis genricos where to buy cialis in ontario cialis rezeptfrei sterreich
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :