تبلیغات
علوم آزمایشگاهی - تعیین گروه خونی ABO به روش لوله ای
 
علوم آزمایشگاهی
خاک شد هر که بر این خاک زیست / خاک چه داند که در این خاک کیست / سرانجام که باید در خاک رفت / خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت

گروه بندی دقیق از اصول اولیه برای انتخاب خون سازگار می باشد ، لذا تعیین گروه خون باید به دو روش سلولی و سرمی همزمان انجام گیرد.

در گروه بندی سلولی ( Cell type=forward typing)  نوع آنتی ژن موجود در سطح گلبول های قرمز تعیین می گردد و در گروه بندی سرمی (Back type = reverse typing) آنتی بادی های طبیعی ) (AntiA , AntiB در سرم مشخص می شوند ، در نهایت نتیجه هر دو روش باید مطابقت داشته باشد در غیر اینصورت بررسی های بیشتر ضروری است .

 

تعیین گروه سلولی ( Cell type )

 

1. چهار عدد لوله را بصورت D,AB,B,A مشخص كنید .

2. در هر لوله یك قطره از آنتی سرمهای مربوطه را بریزید .

3. در هر یك از لوله ها یك قطره از سوسپانسیون 5ـ3% گلبول قرمز بیمار را اضافه نمائید .

( نمونه خون می تواند به صورت لخته یا در ماده ضد انعقاد جمع آوری شده باشد ، برای تهیه رقت 5ـ3% ، نمونه را سه بار با سرم فیزیولوژی شستشو داده و در نهایت مقداری سرم فیزیولوژی اضافه گردد تا گلبول های قرمز به رقت 5ـ3%   برسند ، برای تأیید رقت سوسپانسیون می توان از دستگاه میكرو هماتوكریت استفاده كرد .)

4. لوله ها را به آرامی تكان دهید ، سپس بمدت 30 ثانیه با دور 3400 دور در دقیقه (g1000) سانتریفوژ نمائید ( ترجیحاً با استفاده از سروفیوژ )

5. لوله ها را در مقابل نور از نظر آگلوتیناسیون بررسی كنید .

هرگونه آگلوتیناسیون یا همولیز مؤید واكنش مثبت می باشد ، در غیر اینصورت واكنش منفی بوده  كه باید حتماً از نظر میكروسكوپی نیز كنترل شود .

نكته 1: در روش سل  تایپ ، همیشه ابتدا آنتی سرمها داخل لوله ها ریخته شود و سپس كلیه لوله ها از نظر ریختن آنتی سرمها كنترل گردد .

نكته 2 : روش خواندن آگلوتیناسیون : بعد از بیرون آوردن لـولـه هـا از سـروفیوژ ، لوله را كج كرده و به آرامی حركت می دهیم تا گلبول های چسبیده شده به ته لوله جدا شوند و سپس شدت واكنش را قرائت می كنیم .

 

تعیین گروه سرمی ( Back type )

1. سه عدد لوله را بصورت A و B و O مشخص كنید .

2. یك قطره از سرم بیمار را در هر لوله بریزید ( لوله ها باید از نظر ریختن سرم كنترل شوند )

3. یك قطره از سوسپانسیون 3 تا 5 درصد گلبول قرمز A Cell  و B Cell  و O Cell را جداگانه در لوله های مربوطه اضافه نمائید .

_ سوسپانسیون A Cell : مخلوطی از گلبول های قرمز حداقل 2 فرد با گروه خون A می باشد .

_ سوسپانسیون B Cell : مخلوطی از گلبول های قرمز حداقل 2 فرد با گروه خون B می باشد .

_ سوسپانسیون OCell : برای تهیه O cell گلبول های قرمز حداقل 1 فرد با گروه خون O استفاده می شود . درتعیین گروه بندی سرمی استفاده از Ocell الزامی نمی باشد ولی آنتی بادی های نامنظم كه در دمای اتاق فعال هستند با این روش شناسایی می شوند .

1) سوسپانسیونهای گلبولهای O,B,A توسط پرسنل بانك خون تهیه می شوند .

2) به آرامی محتویات لوله ها را مخلوط كنید و سپس به مدت 30 ثانیه در دورrpm 3400 با سروفیوژ سانتریفوژ كنید .

3) لوله ها را  در مقابل نور به ملایمت تكان داده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی نمایید .

4) درصورت هماهنگی و همخوانی بین Back type , Cell type نتیجه گروه خون را می توان گزارش نمود .

 

آزمایش DU

در مواردیكه نتایج حاصل از آزمایش ، Rh منفی است و نیز در واكنشهای ضعیف میكروسكوپی به آزمایش DU مبادرت می شود .

 

روش آزمایش :

1- یك قطره از آنتی سرم D و یك قطره از سوسپانسیون 5ـ3 درصد از گلبولهای قرمز بیمار را در یك لوله آزمایش ریخته و مخلوط نمائید .

2- لوله را به مدت 60ـ45 دقیقه در بن ماری 37 درجه سانتی گراد قرار دهید .

3- پس از خاتمه زمان مذكور ، لوله را سه مرتبه با سرم فیزیولوژی شستشو داده و بار آخر محلول رویی را خالی كرده و یك قطره آنتی هیومن به آن اضافه كنید و 30 ثانیه در دورrpm  3400  سانتریفوژ كنید .

4- لوله را در مقابل نور به ملایمت تكان داده و از نظر آگلوتیناسیون بررسی كنید ، موارد منفی را با میكروسكوپ كنترل نمائید ، نتایج منفی را می توان با استفاده از گلبول های قرمز حساس شده تأیید نمود .

 

اشكالات و علل بروز خطا در گروه بندی ABO

عوامل بروز خطا در گروه بندی سیستم ABO به  دو بخش عمده تقسیم می شوند :

الف ـ عوامل مرتبط با آنتی ژن یا آنتی بادی

ب ـ عوامل تكنیكی

 

الف ـ عوامل مرتبط با آنتی ژن یا آنتی بادی

این عوامل شامل 4 گروه اصلی زیر می باشد :

 

1) كاهش و یا فقدان ایزو آگلوتینین :

كاهش یا فقدان آنتی كرهای گروه خونی در گروه بندی سرمی منعكس شده كه علل عمده آن عبارتند از :

الف ) ضعف یا نقصان طبیعی آنتی كرهای گروه خونی ، در نوزادان ( قبل از شش ماه ) و افراد مسن و نیز افراد مبتلا به دیس پروتئینمی و هیپوگاماگلبولینمی ( لوسمی ها و لنفوم )

ب ) بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی ، انجام شیمی درمانی و استفاده از داروهای مهاركننده ایمنی

ج ) كیمریسم (Chimerism) : مخلوط دو نوع مختلف از گلبول های قرمز در یك فرد كه بدنبال تزریق خون قبلی ، تعویض خون نوزادان ، انتقال خون جنین به مادر هنگام زایمان و پیوند مغز استخوان و انواع نادر ارثی  پدید می آید .

 

2) تضعیف یا فقدان آنتی ژنهای گروه خونی :

تضعیف یا فقدان آنتی ژنهای A یا B و یا هردو از عوامل دیگر ناهماهنگی در گروه بندی سلولی و سرمی به شمار می رود كه در گروهبندی سلولی منعكس می شود و علل عمده آن :

·               تغییرات كمی و كیفی آنتی ژن در لوسمی ها و تومورهای بدخیم

·               غلظت بالای آنتی ژنهای (B,A)محلول در سرم  در بیماریهایی مثل كارسینوم معده و پانكراس

·               گروه های فرعی  Aیا B

 

3) واكنش های غیرمنتظره در گروه بندی مستقیم :

·             تغییر ماهیت گلبولهای قرمز توسط آنزیم های باكتریایی (acquired B Antigen)

·             پلی آگلوتیناسیون ( ظاهر شدن آنتی ژن مخفی T در عفونت های باكتریایی و آگلوتیناسیون گلبولهای قرمز با سرم تمامی افراد )

·               آنتی كر ضد Acriflavin ( ماده رنگین در آنتی سرم B ) كه موجب آگلوتیناسیون كاذب با گلبولهای قرمز B می شود .

 

4) واكنش های غیرمنتظره در گروه بندی معكوس :

·               وجود اتوآنتی بادی های سرد یا گرم كه موجب واكنش در دمای اتاق می شوند .

·               آلوآنتی بادی های مختلف

·               تشكیل رو لو

·               آنتی بادی ضد دارو

 

ب ـ عوامل تكنیكی ایجاد خطا در گروه بندی سیستم ABO  :

شایع ترین علت بروز خطا و ایجاد ناهماهنگی در گروهبندی سلولی و سرمی را عوامل تكنیكی تشكیل می دهند كه رایج ترین آنها عبارتند از :

 

1-     آلودگی ابزار ( لوله ، پیپت و غیره ) معرف ها ( آنتی سرم و سوسپانسیون سلولی ) كه واكنش های مثبت و منفی كاذب را به همراه دارند .

2-          عدم تناسب سرم یا آنتی سرم با سوسپانسیون سلولی ( واكنش منفی كاذب )

3-          عدم توجه به وجود همولیز ( منفی كاذب )

4-          تضعیف یا كاهش تیتر آنتی سرم و كهنه بودن سوسپانسیون سلولی كه واكنش منفی كاذب به همراه دارند .

5-          اشتباهات پرسنل در تعیین هویت بیمار یا معرفها ، عدم استفاده از میكروسكوپ در تأیید نتایج منفینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1396/06/17 15:17
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your web site
is wonderful, let alone the content!
1396/05/17 04:01
It's amazing to pay a visit this website and reading the views of all
colleagues on the topic of this paragraph, while I
am also zealous of getting familiarity.
1396/05/14 01:03
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious
what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog
like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet savvy so I'm
not 100% positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Appreciate it
1396/02/30 01:01
Hey There. I found your weblog using msn. This is a very neatly written article.
I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
Thanks for the post. I'll definitely return.
1396/02/8 02:55
Hey there! I know this is sort of off-topic however I needed to ask.
Does operating a well-established blog such as yours require a lot of work?
I'm completely new to blogging but I do write in my diary everyday.
I'd like to start a blog so I can easily share my personal experience and views online.
Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers.
Thankyou!
1396/02/7 16:04
Keep this going please, great job!
1396/02/2 23:16
This web site certainly has all the information and
facts I needed about this subject and didn't know
who to ask.
1396/02/2 21:02
What's up it's me, I am also visiting this web site daily, this site is
actually nice and the users are genuinely sharing nice thoughts.
1395/10/28 14:55
1394/03/6 00:34
salam mammon
1393/08/17 22:39
ممنون از توضیحاتتون
خیلی به درد من
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :