تبلیغات
علوم آزمایشگاهی - نمونه گیری تست های مختلف آزمایشگاهی
 
علوم آزمایشگاهی
خاک شد هر که بر این خاک زیست / خاک چه داند که در این خاک کیست / سرانجام که باید در خاک رفت / خوشا آنکه پاک آمد و پاک رفت

  نمونه گیری جهت تستهای آنزیمی :

كلیه تستهای  آنزیمی SGOT , SGPT, CPK , CKMB ,LDH, Aldolase , Lipase , Amylase , Gamma GT , ACE   برروی نمونه سرم ویا پلاسمای گرفته شده بر روی EDTA  قابل انجام می باشند ولیكن دو تست ALP, ACP فقط بر روی نمونه سرم قابل انجام می باشند . همچنین آزمایش Colinestrase  تنها برروی نمونه  خون كاملی كه  بر روی EDTA  گرفته شده باشد قابل انجام است .جهت آزمایش ACP   چنانچه آزمایش قرار است بسرعت انجام گردد نمونه خون كامل بیمار راداخل یخچال گذاشته تا كاملا لخته شود (حدود یك ساعت ) سپس آنرا سانتریفوژ نموده آزمایش را سریعا برروی سرم انجام دهید .  چنانچه آزمایش با تاخیر انجام می گردد  سرم را كاملا فریز نمایید ویا  1 ml  از سرم را با 10  میكرو لیتر اسید استیك 0.1%  اسیدی نمایید . بعلت افزایش قابل توجه اسید فسفاتاز بطور كاذب در نمونه های همولیز  لطفا از ارسال چنین نمونه هایی خودداری فرمایید .

· نمونه گیری جهت تستهای Lipid Profile  :

 كلیه تستهایTotal Lipid  , Total Cholesterol , Triglycerides , ApoA1, ApoB , Lp (a) برروی نمونه سرم ویا پلاسمای گرفته شده بر روی EDTA  قابل انجام می باشند ولیكن تست های  HDL  و LDL  فقط برروی نمونه سرم و یا پلاسمای گرفته شده بر روی هپارین قابل انجام می باشند .

· نمونه  گیری جهت تستهای Anemia :

كلیه تستهای, Folic acid Transferrin , TIBC ,Ferritin,Vit B12  ,  Haptoglobin  برروی نمونه سرم ویاپلاسمای گرفته شده برروی  EDTA قابل انجام بوده ولیكن دوتست  Iron و  Zn فقط برروی سرم قابل انجام می باشند. لطفاجهت نمونه گیری برای تست های Iron و Zn  فقط ازویالهای یكبارمصرف نو  بدون هرگونه الودگی استفاده شودوسرم بیماررا درویالهای پلاستیكی شفاف و نو نگهداری نمایید. ازانجاییكه مقدار اهن خون درطی روزتغییر مینماید بدین شكل كه در صبح ماكزیمم ودر هنگام شب مینیمم می باشدلذا توصیه می گردداندازه گیری اهن برروی نمونه اوایل صبح انجام گردد.                                                                         جهت ازمایش Hb electrophoresis كه دراین مركزبجای ان روش  HPLCانجام میگرددفقط نیاز به  2mlخون كامل بیمار كه برروی EDTA گرفته شده می باشد. لطفاازارسال نمونه های همولیزویانمونه هایی كه درحالت غیرهموژن جدا گردیده اندخودداری نمایید. جهت ارسال نمونه های خون كامل ترجیحا از ویالهای استاندارد حاوی ضدانعقاد K3 EDTA  مایع با نسبت مناسب استفاده نمایید و از ارسال نمونه داخل ویالهای غیر استاندارد نظیر شیشه های پنی سیلین و یا لوله های با درب نامناسب و بكار بری EDTA  خشك با نسبت های نامناسب و همچنین بكاربری پارافیلم جهت بستن درب لوله ها جدا خودداری نمایید .

·  جهت انجام آزمایش سرب (Pb )  Lead   نیز  2 ml  خون كامل بیمار را كه بر روی EDTA  گرفته شده است ، ارسال نمایید.  

·  نمونه گیری جهت تستهای پروتئین :

 آزمایشات Total protein,Albumin,Globulinبرروی نمونه سرم ویا پلاسمای گرفته شده بر روی EDTA قابل انجام می باشند.

  ازمایش پروتئین بنس جونزبرروی نمونه ادرار صبحگاهی و ترجیحا  24 ساعته  انجام میگردد.

 آزمایش پروتئین ادرارنیزبرروی نمونه ادرار24ساعته  انجام میگرددكه طریقه جمع اوری ان طی فرم شماره F-34  به بیمار اعلام می گردد. چنانچه ادرار 24ساعته جهت اندازه گیری مقدار پروتئین جمع اوری می گردد نیازی به افزودن نگهدارنده نداشته وتنها كافیست كه ظرف انرا داخل یخچال ویا در یك مكان خنك نگهداری نمود.در غیر اینصورت 20 gr  پودر اسید بوریك بعنوان نگهدارنده به ظرف اضافه گردد .

ازمایش میكروالبومین برروی نمونه ادرار12 ساعته شبانه ویا 24 ساعته (بنابه درخواست پزشك )صورت می گیرد. طریقه جمع آوری ادرار 12ساعته شبانه طی فرم شماره  F-33 به بیمار اعلام می گردد.

به هنگام در خواست آزمایش  CSF Protein Electrophoresis  چنانچه تشخیص Oligoclonal Band (OCB)  نیز مد نظر باشد می بایست علاوه بر نمونه  CSF  سرم بیمار نیز جهت اندازه گیری همزمان IgG   ارسال گردد .

·   نمونه گیری جهت تستهای TDM :

 كلـیه تستهای   Phenobarbital, Phenytoin, Carbamazepin ,Valproic acid, Digoxin,Primidone, Lamotrigin   و   Ethosuximide   برروی نمونه سرم ویا پلاسمای گرفته شده بر روی  EDTA قابل انجام می باشند ولیكن تست   Lithium  فقط بر روی نمونه سرم قابل انجام بوده و جهت  Cyclosporin  نیز مقدار  2 ml  خون كامل بر روی  EDTA  گرفته (همانند ‍CBC  ) و چنانچه ازمایش تا قبل از یك هفته انجام گردد این نمونه در دمای یخچال قابل نگهداری است . جهت نگهداری طولانی مدت نمونه سیكلوسپورین میبایست خون كامل را درداخل فریزرقرار دهیم .

جهت ازمایش  Phenobarbital و  Phenytoin و Ethosuximide  برای نمونه گیری زمان خاصی لازم نیست ولیكن در مورد فنو باربیتال بالغین میبایست از 25  روز قبل و اطفال 15 روز قبل دارو مصرف كرده باشند ودر مورد فنی توئین بیمار میبایست از یك هفته قبل دارو مصرف كرده باشد. همچنین در مورد اتوسوكسیماید بیمار می بایست حداقل از دو هفته قبل دارو مصرف كرده باشد .

جهت ازمایش  Carbamazepin , Valproic acid , Primidone نمونه گیری بلافاصله قبل ازاخرین دوز دارو صورت میگیرد.بااین شرط كه درمورد كاربامازپین بیمار حداقل ازیك هفته قبل و در مورد والپروئیك اسید حداقل از سه روز قبل ودر مورد پریمیدون حداقل از دو روز قبل دارو مصرف كرده باشد.

جهت ازمایش Digoxin  نمونه گیری درزمان 24-8 ساعت پس از اخرین دوز دارو صورت میگردد.در صورتیكه بیمار حداقل بمدت یكماه دارو مصرف كرده باشد.

جهت تست Cyclosporin  نمونه گیری دقیقا در زمان مشخص شده توسط پزشك انجام می گرددو عمدتا بصورت ناشتا و دو ساعت پس از مصرف دارو انجام می گردد .

جهت ازمایش  Lithium نمونه گیری 12 ساعت پس از دوز شبانه انجام می گردد در صورتیكه بیمار حداقل از یك هفته قبل دارو مصرف كرده باشد.

· نمونه گیری جهت الكترولیت ها :

 كلیه تستهای این بخش از قبیل Na , K , Mg, Cl , Ca  فقط بر روی نمونه سرم قابل انجام می باشند .  بدلیل اهمیت این تستها وهمچنین مقادیر بسیار پایین آنها لازم است تا نمونه خون بیمار را در ویال نووبدون هر گونه آلودگی ریخته وسرم آن را پس از جدا نمودن داخل ویالهای نو بریزیم .  لطفا از ارسال نمونه های فیبرینه و یا حاوی خون جدا خوداری نمایید .

 در مورد تست كلر از آنجاییكه پس از صرف غذا مقدار آن كاهش می یابد توصیه می گردد تا در حالت ناشتا خونگیری شود . در مورد كلسیم نیز بیمار ترجیحا ناشتا باشد وهمچنین از بستن بیش از حد گارو بر روی دست بیمار خودداری نمایید چرا كه این امر منجر به افزایش كاذب كلسیم سرم در حد 0.5-1.0  میلیگرم در دسی لیتر می شود.

·نمونه گیری جهت HbA1C  :

 جهت آزمایش هموگلوبین گلیكوزیله كافیست كه 2 ml  از خون بیمار را برروی ضد انعقاد EDTA  (همانند CBC ) بگیریم . لازم بذكر است كه جهت نمونه گیری این آزمایش ناشتا یی لزومی نداشته ودر هر وضعیتی می توان از بیمار خون گرفت .

· نمونه گیری جهت Lactate , Ammonia  :

  این دو آزمایش فقط بر روی نمونه پلاسمای هپارینه ویا EDTA  قابل انجام بوده و در ضمن نمونه پلاسما می بایست ظرف كمتر از نیم ساعت ارسال ویا در  فریزر (20- )درجه نگهداری شود . در مورد آمونیاك لازم است تا نمونه گیری در یك محیط با هوای كاملا تمیز وعاری از دود سیگار انجام گردد .

· نمونه گیری جهت Cardiac Markers  :

 تستهای CKMB , Homocystein  بر روی سرم ویا پلاسمای گرفته شده بر روی EDTA  قابل انجام می باشند ولیكن تستهای Myoglobin , Troponin I   فقط برروی نمونه سرم انجام پذیر بوده وبه هیچ وجه نباید از پلاسمای EDTA  جهت آنها استفاده نمود .

·  نمونه گیری جهت Copper , Ceruloplasmin  : این آزمایشات برروی نمونه سرم ویا پلاسمای هپارینه قابل انجام می باشند .

· آزمایش Vitamin C Ascorbic Acid,Vitamin A Retinol  Vitamin E a- Tocopherol  در حالت ناشتا و برروی نمونه سرم قابل انجام است .  در مورد ویتامین E,A  نمونه ارسالی می بایست دور از نور نگهداری شود .

 

·دستورالعمل نمونه گیری ادرار جهت انجام تستهای بیوشمیایی :

 نمونه های ادراری كه در آمایشگاه جهت انجام تستهای بیوشمیایی جمع آوری می شوند بر حسب نوع آزمایش در خواستی به چهار گروه ذیل تقسیم می گردند .

گروه اول : نمونه ادرار تصادفی (Random )  : اگر چه همانطور كه از عنوان آن مشخص می گردد كه این نمونه ها را    می   توان بصورتی كاملا تصادفی جمع آوری نمود ولیكن حتی الامكان بدلیل آنكه غلظت مواد شیمیایی در نمونه های صبحگاهی بیش از سایر زمانهاست ، جمع آوری نمونه ادرار صبحگاهی بر جمع آوری نمونه اتفاقی و كاملا تصادفی ارجح است . آزمایشات مربوط به این گروه عبارتند از :

Amino Acid Chromatography

Phenylalanin- Thyrosin - Cysteine -PKU

MPS - MSUD

Reducing Substances Chromatography

Delta Aminolevulinic Acid (DALA )          (نمونه ادرار داخل ظرف تیره نگهداری شود )

Bence Jones Protein

Urea- Creatinin- Ca- Ph- Uric acid- Na- K- Cl- Mg- Oxalate - Citrate (بنا به در خواست پزشك )  

Glucose (Qualitative )

Protein ( Albumin )  & Protein Electrophoresis

Osmolality   (نمونه ادرار فریز گردد )

 

در ارتباط با این گروه لازم بذكر است كه جهت هیچ یك از آزمایشات فوق نیازی به ماده نگهدارنده وجود ندارد.

گروه دوم :  نمونه ادرار 2 ساعته  : جهت انجام آزمایش آمیلاز  ادرار لازمست بیمار ابتدا مثانه خود را كاملا تخلیه نموده و تمامی ادرار خود را دور بریزد و در طی دو ساعت پس از آن كلیه ادرار خود را داخل ظرف مخصوص ،   جمع آوری نموده و به آزمایشگاه تحویل نماید . جهت این  نمونه نیز نیازی به ماده نگهدارنده وجود ندارد .

گروه سوم : نمونه ادرار 12 ساعته شبانه :  جهت انجام آزمایش میكرو آلبومین بر روی نمونه ادرار 12 ساعته شبانه ، به  بیمار توصیه   می گردد تا هنگام شب در ساعت معینی (مثلا 7 شب ) ادرار كرده و آنرا مطابق معمول دور بریزد و دقیقا از این ساعت جمع آوری ادرار را اغاز نموده و در تمامی دفعات تخلیه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهد و فردا صبح درست 12 ساعت پس از ساعتی كه شب قبل ادرار خود را دور ریخته است ،مثانه خود را بطور كامل تخلیه نموده و ادرار را داخل ظرف بریزد  ( ساعت 7 صبح) و در طول این 12 ساعت به هیچ وجه قطره ای از ادرار را دور نریزید و در طول مدت نمونه گیری ظرف ادرار را در محل خنك نگهداری نماید و در پایان آنرا به آزمایشگاه تحویل دهد .  جهت این نمونه نیازی به ماده نگهدارنده وجود ندارد .

گروه چهارم : نمونه ادرار 24 ساعته : جهت جمع آوری این نمونه به بیمار توصیه  می گردد تا هنگام صبح در ساعت معینی ادرار كرده و انرا مطابق معمول دور بریزد و دقیقا ازآن ساعت جمع آوری ادرار را آغاز نموده و در تمامی دفعات ، تخلیه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهد و درست در ساعتی كه روز قبل ادرار را دور ریخته است مثانه خود را بطور كامل تخلیه نموده و آنرا داخل ظرف بریزد . در طول این 24 ساعت به هیچ وجه قطره ای از ادرار خود را دور نریزد .      

·  در مورد تست VMA  به بیمار توصیه شود كه طی 72 ساعت قبل از نمونه گیری و همچنین در طول مدت نمونه گیری از مصرف مواد غذایی حاوی وانیل از قبیل قهوه ، شكلات ، موز و چای خودداری نماید .

 

·         جهت نمونه های ادرار حداقل 10 سی سی (ترجیحا 50-40 سی سی )  از نمونه را در ظروف استاندارد نظیر لیوان های جمع آوری ادرار پلاستیكی نو ریخته  و پس از حصول اطمینان از محكم بودن درب آن و عدم امكان نشتی از آن ارسال  نمایید . خواهشمند است از ارسال نمونه های ادرار داخل ظروف غیر استاندارد نظیر قوطی های پلاستیكی متفرقه همچون ظروف پلاستیكی مربوط به كیت های مختلف جدا خودداری نمایید .

 

· به هنگام ارسال نمونه های ادرار حجم دار ( 2 ساعته ، 12 ساعته و یا 24 ساعته ) میزان حجم كلی نمونه را در فرم مربوطه قید نمایید . در غیر اینصورت نتایج بصورت غلظت در واحد حجم گزارش خواهد شد و محاسبه نهایی جواب بر عهده آزمایشگاه ارسال كننده خواهد بود .  

 

ارسال نمونه سنگ جهت آنالیز :

·كلیه نمونه های سنگ را داخل ظروف پلاستیكی مناسب (بعنوان مثال قوطی مدفوع ) وبا ذكر محل آن ( كلیه ، لگنچه ، كیسه صفرا  و غیره ) ارسال نمایید . لطفا از ارسال نمونه سنگ داخل دستمال كاغذی ، كاغذ ویا ظروف غیر معمول خودداری نمایید .

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه گیری جهت تستهای آنزیمی : كلیه تستهای آنزیمی SGOT , SGPT, CPK , CKMB ,LDH, Aldolase , Lipase , Amylase , Gamma GT , ACE برروی نمونه سرم ویا پلاسمای گرفته شده بر روی EDTA قابل انجام می باشند ولیكن دو تست ALP, ACP فقط بر روی نمونه سرم قابل انجام می باشند . همچنین آزمایش Colinestrase تنها برروی نمونه خون كاملی كه بر روی EDTA گرفته شده باشد قابل انجام است . جهت آزمایش ACP چنانچه آزمایش قرار است بسرعت انجام گردد نمونه خون كامل بیمار راداخل یخچال گذاشته تا كاملا لخته شود (حدود یك ساعت ) سپس آنرا سانتریفوژ نموده آزمایش را سریعا برروی سرم انجام دهید . چنانچه آزمایش با تاخیر انجام می گردد سرم را كاملا فریز نمایید ویا 1 ml از سرم را با 10 میكرو لیتر اسید استیك 0.1% اسیدی نمایید . بعلت افزایش قابل توجه اسید فسفاتاز بطور كاذب در نمونه های همولیز لطفا از ارسال چنین نمونه هایی خودداری فرمایید . · نمونه گیری جهت تستهای Lipid Profile : كلیه تستهایTotal Lipid , Total Cholesterol , Triglycerides , ApoA1, ApoB , Lp (a) برروی نمونه سرم ویا پلاسمای گرفته شده بر روی EDTA قابل انجام می باشند ولیكن تست های HDL و LDL فقط برروی نمونه سرم و یا پلاسمای گرفته شده بر روی هپارین قابل انجام می باشند . · نمونه گیری جهت تستهای Anemia : كلیه تستهای, Folic acid Transferrin , TIBC ,Ferritin,Vit B12 , Haptoglobin برروی نمونه سرم ویاپلاسمای گرفته شده برروی EDTA قابل انجام بوده ولیكن دوتست Iron و Zn فقط برروی سرم قابل انجام می باشند. لطفاجهت نمونه گیری برای تست های Iron و Zn فقط ازویالهای یكبارمصرف نو بدون هرگونه الودگی استفاده شودوسرم بیماررا درویالهای پلاستیكی شفاف و نو نگهداری نمایید. ازانجاییكه مقدار اهن خون درطی روزتغییر مینماید بدین شكل كه در صبح ماكزیمم ودر هنگام شب مینیمم می باشدلذا توصیه می گردداندازه گیری اهن برروی نمونه اوایل صبح انجام گردد. جهت ازمایش Hb electrophoresis كه دراین مركزبجای ان روش HPLCانجام میگرددفقط نیاز به 2mlخون كامل بیمار كه برروی EDTA گرفته شده می باشد. لطفاازارسال نمونه های همولیزویانمونه هایی كه درحالت غیرهموژن جدا گردیده اندخودداری نمایید. جهت ارسال نمونه های خون كامل ترجیحا از ویالهای استاندارد حاوی ضدانعقاد K3 EDTA مایع با نسبت مناسب استفاده نمایید و از ارسال نمونه داخل ویالهای غیر استاندارد نظیر شیشه های پنی سیلین و یا لوله های با درب نامناسب و بكار بری EDTA خشك با نسبت های نامناسب و همچنین بكاربری پارافیلم جهت بستن درب لوله ها جدا خودداری نمایید . · جهت انجام آزمایش سرب (Pb ) Lead نیز 2 ml خون كامل بیمار را كه بر روی EDTA گرفته شده است ، ارسال نمایید. · نمونه گیری جهت تستهای پروتئین : آزمایشات Total protein,Albumin,Globulinبرروی نمونه سرم ویا پلاسمای گرفته شده بر روی EDTA قابل انجام می باشند. ازمایش پروتئین بنس جونزبرروی نمونه ادرار صبحگاهی و ترجیحا 24 ساعته انجام میگردد. آزمایش پروتئین ادرارنیزبرروی نمونه ادرار24ساعته انجام میگرددكه طریقه جمع اوری ان طی فرم شماره F-34 به بیمار اعلام می گردد. چنانچه ادرار 24ساعته جهت اندازه گیری مقدار پروتئین جمع اوری می گردد نیازی به افزودن نگهدارنده نداشته وتنها كافیست كه ظرف انرا داخل یخچال ویا در یك مكان خنك نگهداری نمود.در غیر اینصورت 20 gr پودر اسید بوریك بعنوان نگهدارنده به ظرف اضافه گردد . ازمایش میكروالبومین برروی نمونه ادرار12 ساعته شبانه ویا 24 ساعته (بنابه درخواست پزشك )صورت می گیرد. طریقه جمع آوری ادرار 12ساعته شبانه طی فرم شماره F-33 به بیمار اعلام می گردد. به هنگام در خواست آزمایش CSF Protein Electrophoresis چنانچه تشخیص Oligoclonal Band (OCB) نیز مد نظر باشد می بایست علاوه بر نمونه CSF سرم بیمار نیز جهت اندازه گیری همزمان IgG ارسال گردد . · نمونه گیری جهت تستهای TDM : كلـیه تستهای Phenobarbital, Phenytoin, Carbamazepin ,Valproic acid, Digoxin,Primidone, Lamotrigin و Ethosuximide برروی نمونه سرم ویا پلاسمای گرفته شده بر روی EDTA قابل انجام می باشند ولیكن تست Lithium فقط بر روی نمونه سرم قابل انجام بوده و جهت Cyclosporin نیز مقدار 2 ml خون كامل بر روی EDTA گرفته (همانند ‍CBC ) و چنانچه ازمایش تا قبل از یك هفته انجام گردد این نمونه در دمای یخچال قابل نگهداری است . جهت نگهداری طولانی مدت نمونه سیكلوسپورین میبایست خون كامل را درداخل فریزرقرار دهیم . جهت ازمایش Phenobarbital و Phenytoin و Ethosuximide برای نمونه گیری زمان خاصی لازم نیست ولیكن در مورد فنو باربیتال بالغین میبایست از 25 روز قبل و اطفال 15 روز قبل دارو مصرف كرده باشند ودر مورد فنی توئین بیمار میبایست از یك هفته قبل دارو مصرف كرده باشد. همچنین در مورد اتوسوكسیماید بیمار می بایست حداقل از دو هفته قبل دارو مصرف كرده باشد . جهت ازمایش Carbamazepin , Valproic acid , Primidone نمونه گیری بلافاصله قبل ازاخرین دوز دارو صورت میگیرد.بااین شرط كه درمورد كاربامازپین بیمار حداقل ازیك هفته قبل و در مورد والپروئیك اسید حداقل از سه روز قبل ودر مورد پریمیدون حداقل از دو روز قبل دارو مصرف كرده باشد. جهت ازمایش Digoxin نمونه گیری درزمان 24-8 ساعت پس از اخرین دوز دارو صورت میگردد.در صورتیكه بیمار حداقل بمدت یكماه دارو مصرف كرده باشد. جهت تست Cyclosporin نمونه گیری دقیقا در زمان مشخص شده توسط پزشك انجام می گرددو عمدتا بصورت ناشتا و دو ساعت پس از مصرف دارو انجام می گردد . جهت ازمایش Lithium نمونه گیری 12 ساعت پس از دوز شبانه انجام می گردد در صورتیكه بیمار حداقل از یك هفته قبل دارو مصرف كرده باشد. · نمونه گیری جهت الكترولیت ها : كلیه تستهای این بخش از قبیل Na , K , Mg, Cl , Ca فقط بر روی نمونه سرم قابل انجام می باشند . بدلیل اهمیت این تستها وهمچنین مقادیر بسیار پایین آنها لازم است تا نمونه خون بیمار را در ویال نووبدون هر گونه آلودگی ریخته وسرم آن را پس از جدا نمودن داخل ویالهای نو بریزیم . لطفا از ارسال نمونه های فیبرینه و یا حاوی خون جدا خوداری نمایید . در مورد تست كلر از آنجاییكه پس از صرف غذا مقدار آن كاهش می یابد توصیه می گردد تا در حالت ناشتا خونگیری شود . در مورد كلسیم نیز بیمار ترجیحا ناشتا باشد وهمچنین از بستن بیش از حد گارو بر روی دست بیمار خودداری نمایید چرا كه این امر منجر به افزایش كاذب كلسیم سرم در حد 0.5-1.0 میلیگرم در دسی لیتر می شود. ·نمونه گیری جهت HbA1C : جهت آزمایش هموگلوبین گلیكوزیله كافیست كه 2 ml از خون بیمار را برروی ضد انعقاد EDTA (همانند CBC ) بگیریم . لازم بذكر است كه جهت نمونه گیری این آزمایش ناشتا یی لزومی نداشته ودر هر وضعیتی می توان از بیمار خون گرفت . · نمونه گیری جهت Lactate , Ammonia : این دو آزمایش فقط بر روی نمونه پلاسمای هپارینه ویا EDTA قابل انجام بوده و در ضمن نمونه پلاسما می بایست ظرف كمتر از نیم ساعت ارسال ویا در فریزر (20- )درجه نگهداری شود . در مورد آمونیاك لازم است تا نمونه گیری در یك محیط با هوای كاملا تمیز وعاری از دود سیگار انجام گردد . · نمونه گیری جهت Cardiac Markers : تستهای CKMB , Homocystein بر روی سرم ویا پلاسمای گرفته شده بر روی EDTA قابل انجام می باشند ولیكن تستهای Myoglobin , Troponin I فقط برروی نمونه سرم انجام پذیر بوده وبه هیچ وجه نباید از پلاسمای EDTA جهت آنها استفاده نمود . · نمونه گیری جهت Copper , Ceruloplasmin : این آزمایشات برروی نمونه سرم ویا پلاسمای هپارینه قابل انجام می باشند . · آزمایش Vitamin C Ascorbic Acid,Vitamin A Retinol Vitamin E a- Tocopherol در حالت ناشتا و برروی نمونه سرم قابل انجام است . در مورد ویتامین E,A نمونه ارسالی می بایست دور از نور نگهداری شود . ·دستورالعمل نمونه گیری ادرار جهت انجام تستهای بیوشمیایی : نمونه های ادراری كه در آمایشگاه جهت انجام تستهای بیوشمیایی جمع آوری می شوند بر حسب نوع آزمایش در خواستی به چهار گروه ذیل تقسیم می گردند . گروه اول : نمونه ادرار تصادفی (Random ) : اگر چه همانطور كه از عنوان آن مشخص می گردد كه این نمونه ها را می توان بصورتی كاملا تصادفی جمع آوری نمود ولیكن حتی الامكان بدلیل آنكه غلظت مواد شیمیایی در نمونه های صبحگاهی بیش از سایر زمانهاست ، جمع آوری نمونه ادرار صبحگاهی بر جمع آوری نمونه اتفاقی و كاملا تصادفی ارجح است . آزمایشات مربوط به این گروه عبارتند از : Amino Acid Chromatography Phenylalanin- Thyrosin - Cysteine -PKU MPS - MSUD Reducing Substances Chromatography Delta Aminolevulinic Acid (DALA ) (نمونه ادرار داخل ظرف تیره نگهداری شود ) Bence Jones Protein Urea- Creatinin- Ca- Ph- Uric acid- Na- K- Cl- Mg- Oxalate - Citrate (بنا به در خواست پزشك ) Glucose (Qualitative ) Protein ( Albumin ) & Protein Electrophoresis Osmolality (نمونه ادرار فریز گردد ) در ارتباط با این گروه لازم بذكر است كه جهت هیچ یك از آزمایشات فوق نیازی به ماده نگهدارنده وجود ندارد. گروه دوم : نمونه ادرار 2 ساعته : جهت انجام آزمایش آمیلاز ادرار لازمست بیمار ابتدا مثانه خود را كاملا تخلیه نموده و تمامی ادرار خود را دور بریزد و در طی دو ساعت پس از آن كلیه ادرار خود را داخل ظرف مخصوص ، جمع آوری نموده و به آزمایشگاه تحویل نماید . جهت این نمونه نیز نیازی به ماده نگهدارنده وجود ندارد . گروه سوم : نمونه ادرار 12 ساعته شبانه : جهت انجام آزمایش میكرو آلبومین بر روی نمونه ادرار 12 ساعته شبانه ، به بیمار توصیه می گردد تا هنگام شب در ساعت معینی (مثلا 7 شب ) ادرار كرده و آنرا مطابق معمول دور بریزد و دقیقا از این ساعت جمع آوری ادرار را اغاز نموده و در تمامی دفعات تخلیه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهد و فردا صبح درست 12 ساعت پس از ساعتی كه شب قبل ادرار خود را دور ریخته است ،مثانه خود را بطور كامل تخلیه نموده و ادرار را داخل ظرف بریزد ( ساعت 7 صبح) و در طول این 12 ساعت به هیچ وجه قطره ای از ادرار را دور نریزید و در طول مدت نمونه گیری ظرف ادرار را در محل خنك نگهداری نماید و در پایان آنرا به آزمایشگاه تحویل دهد . جهت این نمونه نیازی به ماده نگهدارنده وجود ندارد . گروه چهارم : نمونه ادرار 24 ساعته : جهت جمع آوری این نمونه به بیمار توصیه می گردد تا هنگام صبح در ساعت معینی ادرار كرده و انرا مطابق معمول دور بریزد و دقیقا ازآن ساعت جمع آوری ادرار را آغاز نموده و در تمامی دفعات ، تخلیه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهد و درست در ساعتی كه روز قبل ادرار را دور ریخته است مثانه خود را بطور كامل تخلیه نموده و آنرا داخل ظرف بریزد . در طول این 24 ساعت به هیچ وجه قطره ای از ادرار خود را دور نریزد . · در مورد تست VMA به بیمار توصیه شود كه طی 72 ساعت قبل از نمونه گیری و همچنین در طول مدت نمونه گیری از مصرف مواد غذایی حاوی وانیل از قبیل قهوه ، شكلات ، موز و چای خودداری نماید . · جهت نمونه های ادرار حداقل 10 سی سی (ترجیحا 50-40 سی سی ) از نمونه را در ظروف استاندارد نظیر لیوان های جمع آوری ادرار پلاستیكی نو ریخته و پس از حصول اطمینان از محكم بودن درب آن و عدم امكان نشتی از آن ارسال نمایید . خواهشمند است از ارسال نمونه های ادرار داخل ظروف غیر استاندارد نظیر قوطی های پلاستیكی متفرقه همچون ظروف پلاستیكی مربوط به كیت های مختلف جدا خودداری نمایید . · به هنگام ارسال نمونه های ادرار حجم دار ( 2 ساعته ، 12 ساعته و یا 24 ساعته ) میزان حجم كلی نمونه را در فرم مربوطه قید نمایید . در غیر اینصورت نتایج بصورت غلظت در واحد حجم گزارش خواهد شد و محاسبه نهایی جواب بر عهده آزمایشگاه ارسال كننده خواهد بود . ارسال نمونه سنگ جهت آنالیز : ·كلیه نمونه های سنگ را داخل ظروف پلاستیكی مناسب (بعنوان مثال قوطی مدفوع ) وبا ذكر محل آن ( كلیه ، لگنچه ، كیسه صفرا و غیره ) ارسال نمایید . لطفا از ارسال نمونه سنگ داخل دستمال كاغذی ، كاغذ ویا ظروف غیر معمول خودداری نمایید .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1397/05/23 02:46

Thank you. Plenty of material.

buy viagra canadian pharmacy find viagra buy cheap viagra online without prescription kamagra buy generic viagra paypal viagra online canada order sildenafil online uk viagra online doctor buy cheap viagra where can i buy viagra pills
1397/05/21 21:18

Seriously many of helpful advice.
cialis lowest price we like it cialis price only best offers 100mg cialis tadalafil 20 mg acheter du cialis a geneve brand cialis nl we recommend cheapest cialis venta cialis en espaa cialis professional yohimbe prezzo cialis a buon mercato
1397/05/4 06:09
It's remarkable for me to have a site, which is helpful
in favor of my experience. thanks admin
1397/04/14 06:47
Yoᥙ could ԁefinitely sеe yoᥙr enthusiasm ԝithin tһe artile үοu write.
Tһe world hopes for even morе passionate writers such as yoս wһo aren't afraid
to mention how they bеlieve. Aⅼways goo аfter yoսr heart.
1397/04/9 03:56
Excellent ᴡay of explaining, ɑnd nice paragraph to ɡet factѕ cⲟncerning my presentation subject, whіch i am ցoing tߋ convsy in school.
1397/02/4 02:36

With thanks! A lot of stuff!

viagra for cheap prices can you buy viagra at the store buy viagra overnight delivery where to buy viagra uk buy viagra usa online buy generic viagra paypal where can i buy generic viagra online how to buy viagra online without prescription buy viagra cost of viagra
1397/01/31 23:35
When someone writes an pst he/she retains thhe plaan of a user iin his/her
mind that hoow a useer cann knoow it. Therefore that's why this piee of writing iss great.
Thanks!
1397/01/24 04:06
Very quickly this web paɡе will be famous amid all blogging userѕ, ⅾue to it'ѕ nice contеnt
1397/01/23 13:29
Pretty great post. Ι simply stumbled սpon yߋur blog ɑnd wɑnted to say that I'vе truⅼy loved browsing үour blog posts.
In any cаse I will be subscribing for your rss
feed and I'm hoping you write once mоre soon!
1397/01/17 18:24

You have made your position pretty nicely..
cialis generika cialis generisches kanada try it no rx cialis cialis 20 mg cut in half how to buy cialis online usa cialis from canada cialis for sale south africa side effects for cialis i recommend cialis generico viagra cialis levitra
1397/01/7 11:14
Greetings! Very useful advice іn this pаrticular article!
Ιt's the little сhanges that will make the greatеѕt cһanges.
Thanks a lot fоr sharing!
1397/01/5 09:51
Doеs yօur blog have a contact paցe? I'm hаving a tough time locating іt Ƅut, I'd like to shoot yօu an email.
I've got some creative ideas fоr your blog you miɡht be intеrested in hearing.
Either ѡay, greаt blog and I looҝ forward to seeing it improve oνer time.
1397/01/3 14:14

You actually suggested that wonderfully!
cialis purchasing tadalafil 10 mg cialis with 2 days delivery cialis 20mg preis cf cialis en 24 hora cialis 200 dollar savings card get cheap cialis cialis generico lilly miglior cialis generico generic cialis pro
1396/12/27 21:21

Good write ups. Thanks.
cialis flussig we choice cialis uk generic cialis review uk prix cialis once a da discount cialis generic cialis with dapoxetine cost of cialis cvs cialis 20mg preis cf cialis generique 5 mg cialis generico online
1396/05/16 21:20
I'm not sure why but this blog is loading extremely slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a
problem on my end? I'll check back later and see if the
problem still exists.
1396/05/13 12:46
Hello, i think that i saw you visited my website thus i got here to return the
favor?.I am attempting to to find things to enhance my website!I suppose its good enough to make
use of a few of your ideas!!
1396/02/30 02:06
Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam
responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?
I get so much lately it's driving me mad so any support is very much appreciated.
1396/02/23 03:05
Thank you for the good writeup. It in fact was once a amusement account it.
Look complicated to more brought agreeable from you!
By the way, how could we keep up a correspondence?
1396/02/8 11:19
I know this website gives quality based posts and additional information,
is there any other website which provides these things in quality?
1396/02/7 22:25
What i don't realize is if truth be told how you're now not actually
a lot more smartly-appreciated than you may be now.
You're very intelligent. You know thus significantly
in terms of this subject, made me individually imagine it from so many varied angles.
Its like women and men are not involved unless it's one thing to accomplish with Woman gaga!
Your own stuffs nice. At all times maintain it up!
1396/02/7 21:44
You really make it appear so easy together with your
presentation however I to find this matter to be actually one
thing that I think I'd by no means understand.

It sort of feels too complicated and very wide for me.
I'm looking forward on your subsequent publish, I'll try to get the cling of it!
1396/02/2 22:07
Hello there, just became aware of your blog through Google, and
found that it's really informative. I am going to watch out for brussels.
I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your
writing. Cheers!
1396/02/2 21:06
My partner and I absolutely love your blog and find the majority of your post's to be what precisely I'm looking for.
can you offer guest writers to write content for you personally?
I wouldn't mind creating a post or elaborating on some of the
subjects you write regarding here. Again, awesome site!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :